DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT Giải trình kết quả SXKD Q1/2017

PXT Giải trình kết quả SXKD Q1/2017

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình kết quả SXKD quý 1/2017 các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây