PVC-PT Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

PXT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

18/07/2017 15:23:33 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017, với các nội dung liên quan, cụ thể như sau: xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

05/07/2017 09:32:47 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán, với những nội dung liên quan, cụ thể như sau: Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2017

28/04/2017 15:34:50 Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT Giải trình kết quả SXKD Q1/2017

24/04/2017 14:03:38 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình kết quả SXKD quý 1/2017 các nội dung liên quan, cụ thể như sau:Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017

17/04/2017 14:32:09 Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT) kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017 (chương trình Đại ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

17/04/2017 13:52:15 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin công bố thông tin về Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017 với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT công bố thông tin về giải thể CN XN5 trực thuộc PVC-PT

14/04/2017 16:57:05 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin công bố thông tin về giải thể Chi nhánh Xí Nghiệp 5 trực thuộc PVC-PT với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:Xem chi tiết tại ...

Xem thêm

PXT giải trình ý kiến ngoại trừ và các vấn đề nhấn mạnh trên BCTC năm 2016 đã kiểm toán

07/03/2017 17:46:53 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình ý kiến ngoại trừ và các vấn đề nhấn mạnh trên Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán với các nội dung liên quan, cụ ...

Xem thêm

PXT ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch SXKD 2017 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017

20/02/2017 15:02:29 Ngày 20/2/2017 Hội đồng quản trị PVC-PT đã ban hành nghị quyết số 07/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD 2017 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 của công ty; với các nội dung cụ thể ...

Xem thêm

PXT Thông báo giao dịch cổ phiếu

07/02/2017 08:36:10 PXT trân trọng thông báo Bà Nguyễn Thị Việt - vợ Ông Bùi Thức Qúy - Trưởng Ban kiểm soát PVC-PT- đăng ký mua 30.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0.15% vốn Điều lệ). Thời gian dự kiến giao dịch ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

05/01/2017 16:56:02 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh với các nội dung liên quan. Nội dung cụ thể như sau: xem chi tiết tại ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

21/12/2016 16:10:14 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty với các nội dung liên quan, cụ thể như ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

21/11/2016 14:45:52 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh với các nội dung liên quan. Nội dung cụ thể như sau: Xem chi tiết tại ...

Xem thêm

PXT Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

18/11/2016 11:08:51 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự với các nội dung liên quan, cụ thể như sau: Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT: Giải trình biến động KQ SXKD Quý 3 năm 2016

24/10/2016 11:13:38 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh Qúy 3 năm 2016 với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT: Giải trình ý kiến nhấn mạnh BCTC bán niên năm 2016 đã soát xét

18/08/2016 08:54:12 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình những vấn đề nhấn mạnh trên Báo cáo Tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét như sau:Xem chi iết tại đây

Xem thêm

PXT: Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được soát xét

12/08/2016 08:12:19 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được soát xét với các nội dung:Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT: GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SXKD QÚY 2 2016

26/07/2016 02:54:33 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2016 so với cùng kỳ năm ngoái với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:Xem chi tiết ...

Xem thêm

Page 1 of 512345