PVC-PT Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Q4/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

19/01/2018 10:47:39 Báo cáo tài chính Q4/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây: PXT- BCTC quý 4.2017

Xem thêm

PXT công bố BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 – 31/9/2017

20/10/2017 14:00:57 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 - 30/9/2017 như sau:Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ BÁN NIÊN 2017 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

14/08/2017 17:10:51 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:xem chi ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/07/2017 14:19:20 Báo cáo tài chính Q2/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.xem chi tiết tại đây

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q1/2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

19/04/2017 17:11:29 Báo cáo tài chính Q1/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2016 đã được kiểm toán

28/02/2017 18:05:47 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khínăm 2016 đã được kiểm toánXem chi tiết tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q4/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

20/01/2017 22:44:30 Báo cáo tài chính Q4/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây[caption id="" align="aligncenter" width="484"] bao cao tai chinh[/caption]

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q3/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

19/10/2016 20:22:15 Báo cáo tài chính Q3/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây:

Xem thêm

PXT: Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được soát xét

12/08/2016 08:12:19 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được soát xét với các nội dung:Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q2/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

21/07/2016 02:25:52 Báo cáo tài chính Q2/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q1/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

22/04/2016 03:31:44 Báo cáo tài chính Q1/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2015 đã được kiểm toán

29/03/2016 03:30:23 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2015 đã được kiểm toán Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q4/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/01/2016 17:00:00 Báo cáo tài chính Q4/2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q3/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/10/2015 17:00:00 Báo cáo tài chính Q3/2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/6/2015

13/08/2015 17:00:00 Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/6/2015  Xem chi tiết tại đây:  

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 2/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

20/07/2015 04:14:22 Báo cáo tài chính Quý 2/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 1/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

15/04/2015 08:14:20 Báo cáo tài chính Quý 1/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2014 đã được kiểm toán

18/03/2015 02:44:10 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2014 đã được kiểm toán  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Trang 1 trên 3123