PVC-PT Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

29/11/2010 17:21:01 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ         Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí ...

Xem thêm