PVC-PT Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Giới thiệu

Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

18/01/2011 08:03:00 - Thi công các công trình đường ống, bồn bể chứa; Lắp đặt các hệ thống thiết bị công nghệ, hệ thống thiết bị điều khiển, tự động hoá công nghiệp; Lắp đặt các hệ thống đường dây tải điện ...

Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

29/11/2010 17:21:01 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ         Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí ...

Xem thêm